background

BIP
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7

Ogłoszenia

Oferta Pracy

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Liskowie informuje,

że poszukuje kandydatów do pracy

 

1. stanowisko pracy: PIELĘGNIARKA

2. wymiar etatu : pełny wymiar czasu pracy (praca zmianowa)

3. rodzaj umowy: Umowa o pracę / Umowa - zlecenie

4. miejsce wykonywania pracy : Dom Pomocy Społecznej w Liskowie

5. ilość wolnych stanowisk : 2

6. Niezbędne wymagania od kandydatów:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie: uprawniające do wykonywania zawodu - dyplom w zawodzie,
prawo wykonywania zawodu.

 

7. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

a) umiejętność pracy w zespole,

b) sumienność, uczciwość, samodzielność,

c) umiejętność i łatwość  nawiązywania kontaktu z osobami starszymi

 

8. Zadania wykonywane na stanowisku:

- wykonywanie czynności medycznych na zlecenie lekarza,

- pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu,

- wspieranie mieszkańca i pomoc w rozwiązywaniu jego problemów,

- wykonywanie czynności higieniczno - pielęgnacyjnych

 

9. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy,

W dokumentach opisanych w punkcie a i b należy złożyć oświadczenie kandydata  następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych podaję dobrowolnie.
Ponadto oświadczam, iż zapoznałam/em się z zamieszczoną w ogłoszeniu klauzulą informacyjną”.

c) kserokopia prawa wykonywania zawodu,

d) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

e) oświadczenie kandydata na okoliczność braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

10. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pielęgniarki” do dnia 28.02.2019 r. w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 96,
w godz. od 730 do 1530 lub przesłać na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w temacie wiadomości wpisując „Dotyczy naboru na stanowisko pielęgniarki”.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej w Liskowie
ul. Ks. Blizińskiego 96, 62-850 Lisków, tel. 62 763-48-19.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt. 1.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia naboru
na wolne stanowisko pracy
w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie na które Państwo aplikujecie. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku
z przepisami Ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy oraz przepisami Ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych. Dla danych nieobligatoryjnych podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażoną zgodą.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. W przypadku danych osobowych zbieranych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach określonych przepisami RODO.

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a w zakresie objętym zgodą wymogiem umownym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze. Podanie danych
w zakresie objętym zgodą nie jest obowiązkowe, a ich niepodanie nie ma wpływu na Państwa udział w naborze (wpływa np. na usprawnienie przebiegu naboru).

7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 62 763-48-18.

 

 

 

Z–ca Dyrektora DPS

 

Paweł Antoszczyk

powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiadomienie o wyborze

Informacja o wynikach naboru

Lisków, dn. 24.08.2018r.

Informacja o nie rozstrzygnięciu naboru na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko pracy Zastępcy Dyrektora w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 96

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Liskowie informuje, że w Domu Pomocy Społecznej
w Liskowie z siedzibą: 62-850 Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 96 nie rozstrzygnięty został nabór na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko pracy Zastępcy Dyrektora w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie (ogłoszenie na stronie BIP DPS w Liskowie z dn. 07.08.2018r.).

 

Wynik naboru: Brak aplikacji spełniających wymagania formalne.

 

Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko pracy Zastępcy Dyrektora w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie

Lisków, dnia 28.08.2018r.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Liskowie

ogłasza nabór na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko pracy Zastępcy Dyrektora
w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 96 w wymiarze 1/4 etatu

1. Wymagania niezbędne:

· Zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej
(T. j. Dz. U z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.) osoby kierujące jednostkami
organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż
pracy w pomocy społecznej,

· Wykształcenie wyższe,

· Obywatelstwo polskie,

· O stanowisko mogą także ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,

· Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

· Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

· Nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

· Znajomość i umiejętność stosowania ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, Kodeks pracy, Prawo zamówień publicznych, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o pomocy społecznej,

· Umiejętność planowania pracy i zarządzania zespołem

· Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,

· Dobra znajomość obsługi komputera,

· Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

· Komunikatywność,

· Samodzielność, obowiązkowość, rzetelność, wysoka kultura osobista.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

· Zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności, we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Domu.

· Zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji zadań powierzonych przez Dyrektora,

· Inicjowanie działań mających na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania Domu,
w tym usprawnienie obsługi administracyjnej,

· Planowanie i organizowanie pracy podległych działów, a także nadzór nad realizacją wykonywanych zadań,

· Udzielanie pomocy pracownikom w opracowywaniu procedur i wytycznych realizacji zadań,

· Zgłaszanie Dyrektorowi uwag w zakresie organizacji i jakości pracy w Domu.

4. Warunki pracy na stanowisku:

· Stanowisko kierownicze urzędnicze.

· Praca w siedzibie pracodawcy oraz wiążąca się z przemieszczaniem pomiędzy siedzibą pracodawcy a innymi instytucjami.

· Praca wykonywana na przemian w pozycji siedzącej i stojącej, wymagająca przemieszczania się – stanowisko nieprzystosowane do pracy na wózku inwalidzkim.

· Praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z innymi osobami.

5. Wymagane dokumenty:

· Życiorys (CV),

· List motywacyjny,

· Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia),

· Dokument (kserokopia) lub zaświadczenie poświadczające wymagany staż pracy.

· Podpisane odręcznie oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

· Podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
z pełni praw publicznych,

· Podpisane odręcznie oświadczenie lub inny dokument potwierdzający posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie w terminie do dnia 10.09.2018r. z dopiskiem „Nabór – Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Liskowie”. Aplikacje, które wpłyną do DPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.dps-liskow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (T.j. Dz. U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm.)”. Dane osobowe podaję dobrowolnie. Zapoznałam/łem się z zamieszczoną w ogłoszeniu klauzulą informacyjną.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie jest niższy niż 6%.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO, informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. Blizińskiego 96, 62-850 Lisków, tel. + 48 62 763 48 19.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 917 z późn. zm) oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy i będą udostępniane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. W przypadku danych osobowych zbieranych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach określonych przepisami RODO.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 lipca 1983r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz.217 z późn.zm.) przez okres zatrudnienia i obowiązujący okres archiwizacji.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok