background

BIP
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7

Ogłoszenia

Oferta pracy

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Ks. Wacława Blizińskiego 96

62-850 Lisków

 

POSZUKUJE  OSOBY NA STANOWISKO PRACY PRACOWNIK SOCJALNY

 

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na powyższym stanowisku, tj:

a/ spełniać wymogi zawarte w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2008.223,1458),

b/ posiadać wykształcenie zgodne z art.116 ustawy z dn. 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U.2008.115.728 z późn.zm.)

c/ posiadać znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych

d/ odbyty staż pracy w pomocy społecznej.


2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na w/w stanowisku:

a/ znajomość obsługi komputera i programów biurowych Word, Excel

b/ samodzielność

c/ komunikatywność

d/ oporność na stres

e/ obowiązkowość


3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

a/ prowadzenie akt osobowych mieszkańców

b/ prowadzenie dokumentacji mieszkańców związanej z pobytem w DPS

c/ pomoc mieszkańcom w załatwieniu spraw osobistych

d/ przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby DPS

e/ aktywne uczestnictwo w przyjmowaniu nowoprzybyłych mieszkańców

f/ współpraca z lekarzem, pielęgniarkami w celu w celu ustalenia najwłaściwszych metod

postępowania z mieszkańcami

 

4. Wymagane dokumenty:

a/ życiorys /CV/

b/ list motywacyjny,

c/ dokumenty poświadczające wykształcenie,

d/ kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem,

e/ inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f/ kserokopie świadectw pracy jeżeli są w posiadaniu,

g/ zaświadczenie o niekaralności,

h/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

 

Warunki pracy i płacy:

a/  wymiar czasu pracy: 1 etat,

b/ umowa o pracę na czas określony, w celu zastępstwa pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności.


Wymagane dokumenty aplikacyjne wymienione w pkt.4 należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie lub przesłać pocztą na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny” w terminie do dnia: 31.01.2018 roku

 

p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Liskowie.

Dorota Augustowska

 

OFERTA PRACY DIETETYK

Oferta pracy na 1/2 etatu. Wymagane wykształcenie: średnie medyczne (w kierunku dietetyki, technika żywienia). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerami tel. (62) 763 48 18, (62) 763 48 19 lub pod adresem placówki: Dom Pomocy Społecznej w Liskowie ul Ks. W. Blizińskiego 96.

Przetarg - dostawa art. żywnościowych 2013

DPS/1P/2012


Dom Pomocy Społecznej w Liskowie
ul. Ks. Wacława Blizińskiego 96
62-850 Lisków
tel./fax (062) 76 34 819;
ogłasza przetarg nieograniczony na:

?DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie?


I. Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę artykułów żywnościowych, a w szczególności:
Zadanie Nr 1 - Dostawę pieczywa,
Zadanie Nr 2 - Dostawę mięsa i wędlin,
Zadanie Nr 3 - Dostawę pozostałych artykułów spożywczych.

II. Termin wykonania zamówienia:

Od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

III. Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV):

1) 15800000-6    Różne produkty spożywcze
2) 15810000-9    Pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie
3) 15811000-6    Pieczywo
4) 15131100-6    Produkty mięsno-wędliniarskie
5) 15100000-9    Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
6) 15830000-5    Cukier i produkty pokrewne
7) 15831600-8    Miód
8) 15840000-8    Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze
9) 15860000-4    Kawa, herbata i podobne produkty
10) 15870000-7    Przyprawy i przyprawy korzenne
11) 15899000-6    Proszek do pieczenia
12) 15613380-5    Płatki owsiane
13) 15613311-1    Płatki kukurydziane
14) 15551300-8    Jogurt
15) 15530000-2    Masło
16) 15500000-3    Produkty mleczarskie
17) 15400000-2    Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
18) 05100000-6    Ryby
19) 15332290-3    Dżemy

IV. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

V. Dopuszcza się złożenie oferty częściowej.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

VII. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni na podstawie dokumentów i oświadczeń  
dołączonych do oferty stosując kryteria: spełnia/ nie spełnia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunków:
1) warunki określone w pkt 1 i 2 spełnią wykonawcy, którzy złożą oświadczenie wynikające z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktualny odpis  z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VIII.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1) wypełniony formularz  oferty,
2) wypełniony formularz cenowy z cenami za poszczególne dostawy i wartością dostawy stanowiącą cenę zamówienia,
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych według wzoru określonego w załączniku nr 1 oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) oświadczenie dot. Podwykonawców ,
5) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
6) w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do podpisania oferty osobie innej niż upoważniona do reprezentacji - pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do reprezentowania i zawarcia umowy,
7) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

IX. Kryteria oceny ofert: Cena 100%

X. Termin związania ofertą: 30 dni

XI. Wadium: Brak

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 96, 62-850 Lisków, biuro DPS,
17.12.2012r. do godz. 9.00.

XIII. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

WWW.dps-liskow.pl

XIV. Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej.

XV. Nie zamierza się ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

XVI. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVII. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

XVIII. Kontakt:

Honorata Adamek ? starszy referent; tel. (062) 76 34 819

XIX. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 96, 62-850 Lisków, na stronie internetowej DPS ? www.bip.dps-liskow.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.
.

Specyfikacja

Przetarg - dostawa art. żywnościowych 2014

DPS.220.2013

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie
ul. Ks. Wacława Blizińskiego 96
62-850 Lisków
tel./fax (062) 76 34 819;
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie”I.    Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę artykułów żywnościowych, a w szczególności:
    Zadanie Nr 1 - Dostawę pieczywa,
    Zadanie Nr 2 - Dostawę mięsa i wędlin,
    Zadanie Nr 3 - Dostawę pozostałych artykułów spożywczych.

II. Termin wykonania zamówienia:

Od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

III. Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV):

1)    15800000-6    Różne produkty spożywcze
2)    15810000-9    Pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie
3)    15811000-6    Pieczywo
4)    15131100-6    Produkty mięsno-wędliniarskie
5)    15100000-9    Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
6)    15830000-5    Cukier i produkty pokrewne
7)    15831600-8    Miód
8)    15840000-8    Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze
9)    15860000-4    Kawa, herbata i podobne produkty
10)    15870000-7    Przyprawy i przyprawy korzenne
11)    15899000-6    Proszek do pieczenia
12)    15613380-5    Płatki owsiane
13)    15613311-1    Płatki kukurydziane
14)    15551300-8    Jogurt
15)    15530000-2    Masło
16)    15500000-3    Produkty mleczarskie
17)    15400000-2    Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
18)    05100000-6    Ryby
19)    15332290-3    Dżemy

IV. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

V. Dopuszcza się złożenie oferty częściowej.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:


O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:
1)    spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

VII. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni na podstawie dokumentów i oświadczeń  
dołączonych do oferty stosując kryteria: spełnia/ nie spełnia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunków:
1) warunki określone w pkt 1 i 2 spełnią wykonawcy, którzy złożą oświadczenie wynikające z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktualny odpis  z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VIII.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków.


Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1)    wypełniony formularz  oferty,
2)    wypełniony formularz cenowy z cenami za poszczególne dostawy i wartością dostawy stanowiącą cenę zamówienia,
3)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych według wzoru określonego w załączniku nr 1 oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków:
a)    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4)    oświadczenie dot. Podwykonawców ,
5)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
6)    w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do podpisania oferty osobie innej niż upoważniona do reprezentacji - pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do reprezentowania i zawarcia umowy,
7)    pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

IX. Kryteria oceny ofert: Cena 100%

X. Termin związania ofertą:
30 dni

XI. Wadium:
Brak

XII. Miejsce i termin składania ofert:


Dom Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 96, 62-850 Lisków, biuro DPS,
11.12.2013r. do godz. 9.00.

XIII. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.dps-liskow.pl

XIV. Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej.

XV. Nie zamierza się ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

XVI. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVII. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

XVIII. Kontakt:

Honorata Adamek – starszy referent; tel. (062) 76 34 819

XIX. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 96, 62-850 Lisków, na stronie internetowej DPS – www.bip.dpsliskow.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.


Specyfikacja

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy referenta w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie.

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy referenta w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie.

Informacja  o wyniku naboru.jpg

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok